1. Extreme Whey

  Fast Research
 2. Pro

  Fast Research
 3. Ultra Whey Isolate

  Fast Research
 4. Creatine Monohydrate

  Fast Research
Best verkochte producten

Algemene-voorwaarden

Ik wil:

Betalingsmogelijkheden

Zoeken naar producten en informatie.

zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FITNESSFOOD.NL

A:      ALGEMEEN:
1.1:    Op alle aanbiedingen van fitnessfood.nl, op alle door fitnessfood.nl geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die fitnessfood.nl verricht en op alle overeenkomsten waarbij fitnessfood.nl direct danwel indirect partij is zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2:    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2.1:    Nietigheid van een of meerdere delen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet.
2.2:    Indien deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend en/of vernietigbaar mochten blijken worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, danwel zijn zij verplicht terzake een alternatieve regeling overeen te komen, die in doel en strekking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde resp. vernietigde deel van deze voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt resp. niet vernietigbaar is.
3.1:    Indien en zodra fitnessfood.nl een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden opstelt en in het handelsverkeer brengt vervallen daarmee automatisch de eerdere versies van de Algemene Voorwaarden en treedt de tekst van de meest recente versie daarvoor in de plaats.
3.2:    fitnessfood.nl raadt de afnemer aan vóór iedere (nieuwe) transactie met fitnessfood.nl de algemene voorwaarden, zoals op dat moment gepubliceerd op de Website,  te lezen.
         Prijslijsten:
4.1:    Alle door fitnessfood.nl gehanteerde prijzen zijn “af magazijn” resp. “af opslag/distributie-centrum.”
4.2:    fitnessfood.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en/of zetfouten in
prijslijsten.
4.3:    fitnessfood.nl heeft het recht prijsverhogingen eenzijdig door te berekenen als die het gevolg zijn van lastenverhogingen die buiten de invloedssfeer van fitnessfood.nl liggen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verhoogde kosten van
toeleveranciers, logistiek, werknemers, lasten vanwege de overheid, etc.
         BETALING:
5.1:    Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betaald dienen te hebben.
5.2:    Afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en fitnessfood.nl op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, defecten, tekorten of verkeerde leveringen.
5.3:    Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen en/of geleverde zaken
dienen binnen één maand na ontvangst van de geleverde zaak/zaken en/of factuur schriftelijk bij fitnessfood.nl te zijn ingediend bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer om zich op een gebrek of defect in het geleverde te beroepen is vervallen.
6.1:    Indien een aan fitnessfood.nl verschuldigd bedrag na ommekomst van de betalingstermijn nog niet door fitnessfood.nl ontvangen is, is zonder nadere kennisgeving van rechtswege een vertragingsrente van 1,5% per maand over ieder openstaand bedrag verschuldigd.
6.2:    Daarnaast is fitnessfood.nl gerechtigd van de afnemer te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitenrechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, zulks met een minimum van €200,00, onverminderd het recht van fitnessfood.nl om de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van afnemer te vorderen.
7:       Afnemer dient alle betalingen aan fitnessfood.nl te verrichten zonder korting, verrekening en/of  beroep op enigerlei opschortingsrecht.
         Bezorgkosten:
8:       Voor bestellingen die aan de afnemer bezorgd dienen te worden dient afnemer een redelijk bedrag aan bezorgkosten te betalen.
         Deze bezorgkosten bestaan uit:
         • de reëel aan derden te betalen bezorgkosten;
         • vermeerderd met een opslag ten behoeve van fitnessfood.nl voor de “handling” en administratie.
         Eigendomsvoorbehoud
9.1:    Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van fitnessfood.nl totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, almede de bedragen als bedoeld in de artikelen 6 en 8 volledig aan fitnessfood.nl zijn voldaan.
9.2:    Rechten worden aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
         Klantenbestand:
10:     Afnemer stemt in met het feit dat zijn gegevens in het fitnessfood.nl-klantenbestand worden opgenomen. Dit bestand is als persoonsregistratie in beheer bij fitnessfood.nl. fitnessfood.nl zal de gegevens uit dit bestand buiten het kader van haar eigen bedrijfsvoering niet zonder toestemming van de betreffende afnemer aan derde(n) ter beschikking stellen. Afnemer verplicht zich wijzigingen m.b.t. zijn/haar gegevens schriftelijk aan fitnessfood.nl door te geven. Indien afnemer dit nalaat zijn de negatieve gevolgen daarvan uitsluitend voor zijn rekening en risico. Afnemer kan fitnessfood.nl schriftelijk verzoeken een overzicht te verstrekken van de op hem betrekking hebbende geregistreerde persoonsgegevens.
         Risico:
11:     Het risico van verlies, beschadiging, diefstal of tenietgaan van zaken die onderwerp van een overeenkomst zijn gaan over op afnemer indien en zodra zij de terreinen van fitnessfood.nl, danwel de terreinen van de leverancier waarvan fitnessfood.nl zich bedient, verlaten.
         Beperking aansprakelijkheid:
12.1:  fitnessfood.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de levering en het gebruik van de geleverde zaken, uit welken hoofde dan ook, dus inclusief –maar niet uitsluitend-  materiele en immateriele schade, gederfde winst, gevolgschade etc. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van fitnessfood.nl.
12.2:  Afnemer vrijwaart fitnessfood.nl tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade(n), kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de geleverde zaken door de afnemer.
         Garantie:
13:     fitnessfood.nl geeft geen andere en verderstrekkende garanties dan die garanties die zij op haar beurt weer van haar toeleveranciers heeft ontvangen.
         Termijnen en Leveringstermijnen:
14:     Alle door fitnessfood.nl vermelde termijnen en leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan fitnessfood.nl bekend waren en zij zullen zo veel als mogelijk door fitnessfood.nl in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn of leveringstermijn brengt fitnessfood.nl niet in verzuim.
         Overmacht:
15:     Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enigerlei verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van fitnessfood.nl.
15.2:  Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd 
hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden; hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
16.1: Zonder voorafgaande toestemming van haar kant is fitnessfood.nl niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
16.2:  In-ontvangstname van retourzendingen betekent niet een erkenning door fitnessfood.nl van de door afnemer opgegeven reden voor de retourzending. Het risico van retourgezonden zaken blijft bij afnemer tot het moment waarop de zaak aan afnemer is gecrediteerd.
         Annulering:
17.1: Annulering van een bestelling is uitsluitend mogelijk indien die schriftelijk geschiedt,  nog op dezelfde dag als die waarop de bestelling geplaatst is.
17.2: In alle andere gevallen is annulering niet mogelijk en is afnemer de volledige koopprijs verschuldigd.
        
         Rechtskeuze en bevoegde rechter:
18.1:  Alle geschillen waarbij fitnessfood.nl partij is zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
18.2:  Uitsluitend fitnessfood.nl heeft het recht zich expliciet te beroepen op een ander forum dan hierboven in lid 1 aangegeven, dat zonder het bepaalde in lid 1 bevoegd zou zijn, door welk beroep dat andere forum bij uitsluiting bevoegd is en het bepaalde in lid 1 komt te vervallen.
18.3:  Op alle aanbiedingen van fitnessfood.nl, op alle door fitnessfood.nl geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die fitnessfood.nl verricht en op alle overeenkomsten waarbij fitnessfood.nl direct danwel indirect partij is is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.4:  Uitsluitend fitnessfood.nl heeft het recht zich expliciet te beroepen op een ander rechtsstelsel dan hierboven in lid 3 aangegeven, dat zonder het bepaalde in
3 van toepassing zou zijn, door welk beroep dat andere rechtsstelsel bij uitsluiting van toepassing is en het bepaalde in lid 3 komt te vervallen.
B:       BIJZONDER GEDEELTE, UITSLUITEND VAN TOEPASSING
         OP CONSUMENTEN.
         Onder “consument” wordt verstaan een wederpartij van fitnessfood.nl die natuurlijk
persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
19:     Het bovenstaande in de artikelen 1 tot en met 18 is van toepassing met de volgende aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen:
         1. In het geval van artikel 4.3 is consument gerechtigd de overeenkomst als gevolg van de betreffende prijsverhoging te ontbinden;
         2. De termijn als bedoeld in artikel 5.3 is niet één maand maar één jaar;
         3. Het bepaalde in artikel 7 is niet van toepassing;
         4. Het bepaalde in artikel 8 is niet van toepassing;
         5. Het bepaalde in artikel 11 is niet van toepassing;
         6. Het bepaalde in artikel 12 is niet van toepassing;
         7. Het bepaalde in artikel 18 is niet van toepassing.
C:      BIJZONDER GEDEELTE, UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN DIE EEN TRANSACTIE “OP AFSTAND” (“Email”) AANGEGAAN ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7.46A E.V. VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
20:     Het bovenstaande in de artikelen 1 tot en met 19 is van toepassing met de volgende aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen:
21.1:  Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
         De consument is in dat geval de rechtstreekse kosten van de terugzending aan fitnessfood.nl verschuldigd. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van zaken die
         • zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
         • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
         • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
         • snel kunnen bederven of verouderen.
21.2:  Het bepaalde in lid 1 prevaleert boven hetgeen is bepaald in artikel 17,
dat voor het overige wel van toepassing blijft.